Játék neve c. nyereményjáték játékszabályzata

 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

„Nyerj Belmil Iskolatáskát Csutival!” nyereményjátékának (Játék) szervezője a Printker Office Land Zrt. (Szekhely: 1052 Budapest, Károly Krt. 14. 1.em 1/B. adószám: 10957927-2-41, továbbiakban Printker Zrt. vagy Szervező).

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló, 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat egyrészről a Szervező által megbízott ügynökség, Social Guru Magyarország Kft. (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. I. emelet 9.) másrészről a Printker Zrt. látják el.

A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/belmiltaska Facebook-oldalon és a https://www.instagram.com/csut.i/ Instagram-oldalon keresztül bonyolítja.

A Játékos a megjelölt Facebook poszt alatti kommentben megírt válasza elküldésével, valamint Instagramon a #belmiltáska hashtag használatával automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kommentírás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban a Szervező  vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékosoknak a következő adatokat kell megadniuk: Facebook felhasználónév.

 1. A játék menete

Azok a játékosok, akik a IG url címen elérhető, „Nyerj Belmil Iskolatáskát Csutival!” nyereményjátékhoz tartozó bejegyzés kommentjében fotót töltenek fel a poszt szövegében leírtaknak megfelelően vagy Instagramon képfeltöltésnél használják a #belmiltáska hashtaget, részt vesznek a játékban, és bekerülnek a sorsolásba.

A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.

A Játék időtartama: a Játék 2022. augusztus 27. 11 óra 00 perctől 2022. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkezik.

 1. A sorsolás időpontja
  A sorsolás ideje: 2022. szeptember 3. 11 óra 00 perc.

A játék nyertese(i) komment válaszban és privát üzenetben kap(nak) értesítést. A nyertesnek az értesítéstől számított 2 munkanapon belül fel kell vennie privát Facebook vagy Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés céljából.

 1. Nyeremény

A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

1 db Belmil iskolatáska szettet az Instagramon játszó felhasználók között

 A nyeremény értéke: 35 799 – 47 199 FT

 A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Lebonyolító megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook/Instagram komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Instagram regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű számgenerálással kerül sor a Lebonyolító székhelyén: xxx cím xxx. A sorsolás során 2 db nyertes és 2 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

 1. A nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel Facebook komment válasz formájában, illetve Instagram komment formájában zajlik, amely megkeresésre 2 munkanapon belül privát Facebook vagy Instagram üzenetben köteles visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei Facebook és Instagram privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes az 2 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását neki megtagadni, pótnyertest hirdetni és a pótnyertest nyertességéről értesíteni.

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Printker Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt postai úton küldi meg. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy felhasználónevét a Szervező a Belmil (HU) Facebook és Instagram közösségi oldalain közölje, mint a Játék nyertesét.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremény kézbesítése előtt a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: marketing@printker.hu; ebben az esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertest nyertességéről.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Nyertes köteles a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Printker Zrt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak, Instagramnak.

Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatok kezelését, mint adatkezelő, a Szervező végzi.

A Facebook és Instagram (Facebook Ireland Ltd.; székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; adatkezelés: https://www.facebook.com/privacy/explanation) tőlünk független, külön adatkezelő.

A Szervező az adatkezelés során a xxx. (székhely: xxx) szolgáltatását, mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

A Szervező az adatkezelési tevékenységet az alábbiak szerint végzi:

Adatkezelési cél

Adatok köre

Adatkezelési  idő

Adatkezelés jogalapja

A. Részvétel biztosítása,

nyereményjáték lefolytatása, a Szervező népszerűsítése

A résztvevők felhasználóneve

A komment törléséig

Hozzájárulás, amelyet a játékra jelentkezéskor a kommenttel ad meg A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre írt e-mailben, postai levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a)

B. Nyeremény kézbesítése

A nyertes e- mailcíme

A nyeremény kézbesítésének megkísérléséig

Hozzájárulás, amelyet a vásárláskor megadott e-mail címmel ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre írt e-mailben, vagy postai levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. GDPR 6. cikk (1) bek. a)

C. Adózási és adóbevallási kötelezettség

teljesítése

A nyertes neve, lakcíme

8 évig

Jogi kötelezettség teljesítése. A nyeremény átadását követően az adójogi  és számviteli előírásokmiatt szükséges a

megőrzés. GDPR 6. cikk (1) bek. c)

 

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatban alábbi jogokkal élhet a lent megjelölt elérhetőségeken e-mailben, vagy postai úton.:

 • A és B esetben: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását.;
 • C esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését.;
 • Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), vagy bírósághoz is fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Adatkezelőhöz a következő postai, illetve e-mail címre juttathatja el: Printker Zrt. cím . címén, vagy az marketing@rintker.hue-mail címen.

A Szervező a nyertes Játékos Facebook/Instagram felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook/Instagram oldalán (https://www.facebook.com/belmiltaska és https://www.instagram.com/csut.i/).

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védik. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzák.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 1. augusztus 27..

Printker Zrt.